سوله سازی

به اشتراک گذاری
به اشتراک گذاری
کارخانجات خوراک دام و طیور

درسوله سازی | بدون دیدگاه

یکی از زمینـه های فعالیت این شرکت ساخت سازه های کارخانجات خوراک دام و طیور می باشد.دراین راستا پروژه های متنوعی انجام گرفته است که صرفه اقتصادی قابل ملاحظه ای (۳۰ تا ۴۰ درصد) بـرای کارفرمایان ایجاد کرده است . این سازه ها شامـل : -۱ انبار مواد اولیه -۲ برج تولید -۳ انبار محصول […]

ادامه مطلب
به اشتراک گذاری
انبارهای مرغداری

درسوله سازی | بدون دیدگاه

انبارهای مرغداری ماننــد سالنهــا از حساسیت خـاص بــرخوردار نبـوده و ضمن تامین استاندارد های سازه ای باید کمتـرین هزینه را در پی داشته باشد . در سازه های ارائه شده انباری این شـرکت تلفیق ایـن دو گزینـه براحتی صـورت پذیرفتــه است ، بگونـه ای کـه ســازه های انبــار بـا وزن فولاد معادل یک سوم سازه […]

ادامه مطلب
به اشتراک گذاری
محاسن سالن های جدید

درسوله سازی | بدون دیدگاه

در سالهای اخیر استقبال بسیار زیادی از سالنهایی با سقف قوسی دراقصی نقاط دنیا و کشورمان صورت پذیرفته است .در این سیستم هـوا براحتی زیر سقف جریان  پیدا نموده و گرمای زیر سقف را بازیافت نموده و بدون برخـورد مستقیم بــه پرنــده، هوای مـورد نیاز آنـرا تامین می نمایـد و در سالنهــای با طـول ۷۲ […]

ادامه مطلب
به اشتراک گذاری
مشخصات فنی سالنهای جدید

درسوله سازی | بدون دیدگاه

درسالنهای مرغداری جدید که بتواند نیازمرغ را تامین نماید باید سیستمهای متناسب با نیــاز پرنده مهیا گـــردد یکی ازنیـــازهای پرنـــده که بعنـــوان اساسی ترین نیاز جوجه های امروزشناخته شده و مورد تایید تمامی افراد صاحب نظر دربخش طیور می باشد تامین هوای مناسب برای پرنده میباشد و درصورت تامین هوای مناسب سایرمواردازجمـله آب و دان […]

ادامه مطلب
به اشتراک گذاری
روند صنعت مرغداری

درسوله سازی | بدون دیدگاه

صنعت طیوردرایران به شکل سنتی ازدیرباز وجود داشته و مردم پرندگان بومی رادرکنار خــود بصورت سنتی نگهداری می کرده انـد و معمولا تغذیه طیــور بـا استفـاده از چرا در روستا و مــزارع و تــه سفـــره خانوار صورت می گرفته است .درسال ۱۳۳۶ هجری شمسی با ایجاد اصل چهار ترومن ، در ایران نیز طیور صنعتی […]

ادامه مطلب