انبارهای مرغداری

به اشتراک گذاری

مقاله بعدی را بخوانید:

"کارخانجات خوراک دام و طیور"

مقاله قبلی را بخوانید:

"صرفه اقتصادی"

درسوله سازی | بدون دیدگاه

انبارهای مرغداری ماننــد سالنهــا از حساسیت خـاص بــرخوردار نبـوده و
ضمن تامین استاندارد های سازه ای باید کمتـرین هزینه را در پی داشته
باشد . در سازه های ارائه شده انباری این شـرکت تلفیق ایـن دو گزینـه
براحتی صـورت پذیرفتــه است ، بگونـه ای کـه ســازه های انبــار بـا وزن
فولاد معادل یک سوم سازه های انبــار سوله در این مجموعه ساخته شده
و قابل ارائه به مرغداران و کارآفرینان محترم در سایر رشته ها میباشـد

دیدگاهتان را بنویسید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>