روند صنعت مرغداری

به اشتراک گذاری

مقاله بعدی را بخوانید:

"مشخصات فنی سالنهای جدید"

مقاله قبلی را بخوانید:

"ساخت و نصب سوله مرغداری"

درسوله سازی | بدون دیدگاه

صنعت طیوردرایران به شکل سنتی ازدیرباز وجود داشته و مردم پرندگان
بومی رادرکنار خــود بصورت سنتی نگهداری می کرده انـد و معمولا تغذیه
طیــور بـا استفـاده از چرا در روستا و مــزارع و تــه سفـــره خانوار صورت
می گرفته است .درسال ۱۳۳۶ هجری شمسی با ایجاد اصل چهار ترومن ،
در ایران نیز طیور صنعتی وارد گردیـد و تولیــد در واحدهای خاص به نام
مرغداری آغـاز شد . در ابتدا بـا توجـه به خصوصیات جوجـه های صنعــتی
تولید بسیار پایین بود و برای تولید یک کیلو گوشت سینه درسال ۱۹۷۶
مقدار۲۰ کیلوگرم دان مصرف میشد ولی در حال حاضر برای همان مقدار
گوشت ۶ کیلوگرم دان مصرف میشود که این مقدارفقط درسالنهای خاص
با استانداردهای ویژه قابل استحصال است که به آن خواهیم پرداخت .

دیدگاهتان را بنویسید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>