صرفه اقتصادی

به اشتراک گذاری

مقاله بعدی را بخوانید:

"انبارهای مرغداری"

مقاله قبلی را بخوانید:

"محاسن سالن های جدید"

درسازه های سبک | بدون دیدگاه

برای اینکه سازه ای با استاندارد مناسب جهت تامین نیاز پرنده در اختیار
داشته باشیم باید کلیه عوامل ساختار واحد از نظر شستشو و ضدعفونی
و چرخش مناسب هوا و عایق مناسب بـرای سقف که بالاترین اتـلاف را در
ساختمان دارد،در دسترس داشته باشیم . علاوه براین عدم وجود اتصالات
و جوشکاری در زیر سقف باعث دوام بیشتر سقف که همـواره در مجاورت
دما و رطوبت و گازهای خورنده میباشد خواهد گردید.سهولت نصب تجهیزات
درسالنهای جدید نیز میتواند هزینه های احداث سالن را بشدت کاهش دهد
و تمامی مختصـات بالا از جملـه وزن پایین سازه و امکــان مهیا نمودن کلیه
شرایط فوق الذکر در سازه طـراحی شده پیشنهادی قابل تامین می باشد .
بعنوان مثال در سازه سوله برای یک سالن گوشتی بـا عرض ۱۵ متـر ۳۸
الی ۴۴ کیلوگرم فولاد بکار رفتــه است و در این سازه با محـاسبـه همـان
استاندارد مقـاومتی حـدود ۱۷ الی ۱۸ کیلوگرم فولاد بکـار میـرود.

دیدگاهتان را بنویسید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>