محاسن سالن های جدید

به اشتراک گذاری

مقاله بعدی را بخوانید:

"صرفه اقتصادی"

مقاله قبلی را بخوانید:

"مشخصات فنی سالنهای جدید"

درسوله سازی | بدون دیدگاه

در سالهای اخیر استقبال بسیار زیادی از سالنهایی با سقف قوسی دراقصی
نقاط دنیا و کشورمان صورت پذیرفته است .در این سیستم هـوا براحتی
زیر سقف جریان  پیدا نموده و گرمای زیر سقف را بازیافت نموده و بدون
برخـورد مستقیم بــه پرنــده، هوای مـورد نیاز آنـرا تامین می نمایـد و در
سالنهــای با طـول ۷۲ متر و بـا استفـاده  از پنجره های اینلـت متناسب بـا
مشخصات سالن دمای تمامی سالن تنها با یک درجه اختلاف قابل دستیابی
میباشد و نوع قوس سقف به این امرکمک مینماید.زمانی که از سازه های
قوسی این شرکت استفاده میگردد با توجه به طراحی خــاص کارشناسـان
ارشد سازه و ساختمان و تاسیسات طیور،بگونه ای کار اجرا گردیده است
که زمینه اجرای  عایقبندی مناسب با استفاده ازعایقهای متداول و ترکیب
لایه هوا براحتی قابل اجرا باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>