مشخصات فنی سالنهای جدید

به اشتراک گذاری

مقاله بعدی را بخوانید:

"محاسن سالن های جدید"

مقاله قبلی را بخوانید:

"روند صنعت مرغداری"

درسوله سازی | بدون دیدگاه

درسالنهای مرغداری جدید که بتواند نیازمرغ را تامین نماید باید سیستمهای
متناسب با نیــاز پرنده مهیا گـــردد یکی ازنیـــازهای پرنـــده که بعنـــوان
اساسی ترین نیاز جوجه های امروزشناخته شده و مورد تایید تمامی افراد
صاحب نظر دربخش طیور می باشد تامین هوای مناسب برای پرنده میباشد
و درصورت تامین هوای مناسب سایرمواردازجمـله آب و دان قابل استفاده
پرندگان خواهد شد .سیستمهای متفاوتی برای تهویه تعریف گردیده است
کـه از جمله سیستم های تعویــه عرضی – تهویــه طولی – تهویــه سقفی و
تهویــه ترکیبی را میتوان ذکر نمود .ازجمله کـارا ترین سیستمهای تهویــه
تا کنـون باید از سیستم تهویــه ترکیبی ذکر نـام نمــود و در ایـن سیستم
تمامی هـوای زیـر سقف بازیافت شـده و بـا داشتــن هوایــی یکنواخت در
طول سالن میتوان مرغ یکنواختی در پایان دوره از کلیـه قسمتهای سالــن
جمع آوری نمود .

دیدگاهتان را بنویسید

تگ های مجاز

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>